AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Aktiviteter i Inquiry Labs platforme

Inquiry Labs aktiviteter i Værkstedet

I Værkstedet mødes forskere/studerende med praktikere og professionelle omkring undersøgelser af samtaler. I værkstedet produceres og analyseres forskellige former for professionel samtalepraksis, f.eks. coaching, vejledning, kollegial supervision, konflikthåndtering og team building. Det kan være samtaler, hvor forskeren/studerende er hjælper/facilitator for praktikere/professionelle, eller det kan være samtaler mellem praktikere/professionelle, hvor forskeren/studerende evt. efterfølgende giver deltagerafstemt feedback. Samtalerne fastholdes gennem lyd- og video-optagelser, så det bliver muligt at spole tilbage og studere detaljer på nært hold. Dette fremmer mulighederne for at studere, hvad det faktisk foregår i samtalerne, hvordan det kan tolkes, og hvilke lærings- og udviklingsperspektiver, der heraf kan udledes.

Inquiry Lab bygger her på mere end 25 års erfaringer med (aktions)forskningsprojekter og kommunikationstræning og –analyse både på universitetet og i offentlige og private virksomheder.


Inquiry Labs aktiviteter i Forsøgsstationen

Forsøgsstationen er basen for aktionsforskningsprojekter, hvor forskeren eller de studerende rykker ud i felten med henblik på at lave forandringsorienteret forskning i praksis. Inquiry Lab henter sin erfaring for at gøre dette fra tidligere forskningsprojekter som:

  • Konflikter og konflikthåndtering som potentiale for læring og udvikling i organisationer. (Se Alrø og Dræby 2008). Aktionsforskerens dilemmaer i et konflikthåndteringsprojekt. I Alrø og Frimann (red.). Kommunikation og organisationsforandring. Aalborg Universitetsforlag – og Alrø og Dræby (2007) Husk lige værktøjskassen. vbn.aau.dk/files/10583234/Huskligev__rktoejskassen.pdf‎
  • Dialogisk coaching af ledergrupper – et aktionsforskningsprojekt i samarbejde med Ældreområdet i Ikast-Brande Kommune. (Se Alrø, H., Dahl, P.N. og Kloster, P. (2013). Dialogisk gruppecoaching – facilitering af ledelsesudvikling. Aalborg Universitetsforlag)

Og igangværende forskningsprojekter tilknyttet Inquiry Labs er:

  • ”Samtaler fra fremtiden” - et forskningsprojekt, hvor kommunikationsstuderende -undervisere og -forskere sammen med en række ledere i offentlige og private organisationer forsøger at indkredse, hvilke samtaler og hvilken viden om samtaler, der er brug for at udvikle set i forhold til fremtidens organisationer. Målet er at skabe vidensproducerende fællesskaber mellem universitetet og erhvervsliv samt innovative forskningsprojekter, undervisningsaktiviteter og studenterprojekter, hvis grundideer tager udgangspunkt i reelle udfordringer og problemstillinger fra erhvervslivet.

Inquiry Labs aktiviteter i Salonen og Analyserummet

I Salonen mødes vi omkring emner og problemstillinger, der har med de undersøgende samtaler at gøre. Her er det den forskningsmæssige og faglige samtale omkring gjorte erfaringer og indvunden viden, der sættes i fokus. Det er således ’det akademiske kvarter’, som der her gives plads til, hvor teoretiske diskussioner, overraskende analyser og forskningsresultater er i fokus. Her inviteres også andre fagprofessionelle ind til sammen med forskere og studerende at diskutere viden om professionelle samtaler i teori og praksis.

Hvor Salonen er mødestedet for en faglig-akademiske eftertanke, samtale og idéudveksling er Analyserummet skrivestedet, hvor den skriftlige analyse og refleksion står i centrum, og hvor der udvikles tanker gennem læsning og kommentering på andres tekster med fokus på dialogen, og hvad undersøgende samtaler kan gøre og få af betydning i professionelle og forskningsmæssige sammenhænge.

I Analyserummet planlægges forskningsartikler og forskningsseminarer. Målet er også, at der hvert andet år arrangeres et Phd-kursus med særlig fokus på undersøgende dialoger.

Inquiry Labs aktiviteter i Træningsrummet

Træningsrummet er det rum, hvor folk i deres rolle som underviser, vejleder, coach, mægler, facilitator og supervisor trænes af forskeren/studerende i at praktisere undersøgende hjælpersamtaler, eller hvor folk i deres rolle som studerende/forskere trænes af forskeren i at analysere samtaler. Her kommer folk således for at lære selv at praktisere undersøgende hjælpersamtaler eller at analysere samtaler. I Træningsrummet kan man finde deltagere, der har bedt om og betalt for et mindre skræddersyet forløb knyttet til deres profession og organisation. Sådanne kurser kan enten foregå på universitetet eller ude i den pågældende organisation.

Inquiry Lab bygger her på tidligere gennemførte træningsforløb i vejledning, kollegial supervision, coaching, konflikthåndtering, deltagerafstemt formidling og kommunikationsanalyse på universitetet og i offentlige og private virksomheder de sidste mere end 25 år.

Inquiry Labs aktiviteter i Mødestedet og Vidensbasen

Mødestedet er ca. 1-2 gange om året, hvor Dialogue Labs indbyder deres faglige netværk og støttegrupper til åbne foredrag af mere forskningsformidlende og praktisk-inspirerende art. Det er en slags folkeuniversitets-lignende initiativer, der skal række ud til borgere i Nordjylland og i resten af Danmark. Under Mødestedet fortæller forskerne fra de fire labs om de aktiviteter, de måtte have i gang, nye forskningsresultater, bogudgivelser mv. Alle der måtte have lyst til at høre om nye ideer og opleve undersøgende, legende, materielt-animerede eller filosofisk undrende samtaler og samværsformer er hjertelig velkomne.
Her mødes forskellige fagfolk med forskellig professionalitet også som et fagligt netværk under mere ’hyggelige’ omstændigheder, for at udveksle ideer og møde nye faglige bekendtskaber omkring professionelle samtaler, samværsformer og forandringsskabende processer.

Vidensbasen er den voksende samling af systematisk viden og fagligt overblik over litteratur, forskning og aktuelle konferencer i ind- og udland samt links til faglige netværk, der måtte have relevans for Dialogue Labs’ medlemmer.