Spring til indhold

Projekt: Sorgens kultur

Sorg er en almen menneskelig erfaring, som i reglen følger efter tabet af en nærtstående person. Sorg er på den ene side et universelt menneskeligt vilkår og måske endda med til at definere os som mennesker, men er samtidig et fænomen, der i sin udtryksform varierer stærkt i forskellige historiske epoker og kulturelle sammenhænge. Inden for den samme kultur er der desuden stor variation i, hvordan mennesker oplever og udtrykker sorg. Sorg er således et væsentligt menneskeligt fænomen, som fortjener at blive studeret i egen ret, men samtidig er det relevant at analysere vores opfattelser af og måder at håndtere sorg på med henblik på at forstå den nuværende udvikling af en kultur, der bliver stadig mindre tilbøjelig til at rumme og tolerere lidelse som en del af tilværelsen.

I dette forskningsprojekt vil vi undersøge sorgerfaringer specifikt, men også de kulturelle rammer og forestillinger om lykke og lidelse, som sorg udspiller sig indenfor i vores tid. Et fokus på sorgen vil blive brugt som en nøgle til at åbne op for en bredere analyse af de menneskelige vilkår i vores kultur, og samtidig vil sorgforskningen i sig selv vinde ved en besindelse på sorgens indlejring i kulturelle rammer.

Formålet med centret er at opbygge et internationalt førende forskningsmiljø for sorgforskning, der beskæftiger sig med alle sorgens væsentlige psykologiske, kulturelle og kliniske aspekter. Målet er at begribe sorgens mange facetter både for at opnå en tilbundsgående forståelse af fænomenet, men også i forhold til at kunne tage kvalificeret stilling til diagnosticeringen og behandlingen af sorg med henblik på at kunne forbedre samfundets tilbud til mennesker i sorg.

Det forventes, at WHO i 2018 vil tilføje ”forlænget sorgforstyrrelse” til listen over diagnoser. At der indføres en ny diagnostisk sorgkategori vil give en enestående mulighed for at studere pågående ændringer i menneskers opfattelser af sorg specifikt og lidelse og lykke mere alment. Hvordan kan den aktuelle kulturelle opfattelse af sorg begribes? Hvad betyder indfasningen af en ny diagnose? Hvordan vil opfattelsen af sorg udvikle sig i de følgende år?

Forskningscenter forventes at bliver førende på globalt plan inden for tre områder:

  • Sorgforskning specifikt.
  • Forskning i psykiatriske diagnosers betydning psykologisk og sociologisk.
  • Kulturanalyse bedrevet via analyse af menneskelige lidelsesformer.

Arbejdspakke 1: sorgens personlige og eksistentielle dimensioner

Sorg er i sit væsen en personlig erfaring, hvor tabet af en nærtstående involverer intens lidelse, ændrede eksistentielle forholdemåder og ultimativt ændringer i egen selvopfattelse. Der er risiko for udvikling af psykiske forstyrrelser som depression, angst og kompliceret sorg, men der er også en stigende kulturel og forskningsmæssig opmærksomhed på personlig vækst som en mulig konsekvens af et sorgforløb (fx i form af modenhed, øget værdsættelse af livet osv.). Projekterne i Arbejdspakke 1 undersøger tab af en forælder fra eksistentielt-fænomenologiske og kulturpsykologiske perspektiver, både prospektivt og retrospektivt, og informanterne rekrutteres via samarbejde med organisationen Børn, Unge og Sorg.

Delprojekter

Arbejdspakke 2: Sorgens kulturelle dimensioner

Erfaringer med tab og død er fundamentale eksistentielle vilkår i menneskelivet, som overskrider historiske, geografiske og kulturelle grænser. Samtidig er den betydning, der tillægges tabserfaringer forskellige i forskellige kulturelle sammenhænge, hvilket også gælder for ritualer og praksisser relateret til død og sorg. Projekterne i arbejdspakke 2 vil på forskellig vis undersøge den nuværende kulturelle kontekst for sorg og lidelse i Danmark og følge ændringerne af denne i takt med indførslen af den forventede sorgdiagnose.

Delprojekter

Sorgens naturdimensioner

De tre delprojekter i arbejdspakke 3 hænger sammen og er også tænkt til at skulle fungere integrerende i forhold til delprojekterne i de øvrige arbejdspakker.

Delprojekter