Institut for Kommunikation og Psykologi

Sekretariat ved Institut for Kommunikation

Ledelse

 • profile image

  Joan Vuust

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Områdeleder for Projekt- og Forskningsadministrationen; Projektansvarlig
 • profile image

  Winnie Ritterbusch

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Personaleledelse af studieadministrative medarbejdere på Institut for Kommunikation og Psykologi
  • Koordinator på Internationaliseringstiltag
  • Koordinator på marketingtiltag
  • Kvalitetssikring

HR

 • profile image

  Lotte Bering

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Ansættelser (Vip, d-vip)
  • Stillingsopslag (Vip, d-vip)
  • Fraværsregistrering
  • Lønkontrol
  • Månedsopfølgning
  • Stillingsplaner/Stillingsbudget
  • Bistand til instituttets ledelse samt medarbejdere vedr. ansættelsesretlige forhold og den videnskabelig stillingstrukur
  • Ledelsesrådgivning i øvrigt
 • profile image

  Lotte Damborg Mortensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomimedarbejder med ansvar på vidensgrupper fra omkostningssted 43247 til 43259 incl. rejseafregninger.

Kontorelever

 • profile image

  Anja Starcke

  Kontorelev

 • Arbejdsfunktioner

  • Elev på studieområdet. Særlig fokus på KDM og kvalitetssikring

Laboratorier

Ph.d.

 • profile image

  Anne Kubel

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Budgetter, opdatering budgetter, regnskaber, aftaler, administration af tilskudsfinansierede projekter underkonto 95/97. Herunder indtægtsdækket virksomhed. Økonomi og samarbejdsaftaler ph.d. projekter.

Projekt og forskning

 • profile image

  Anne Kubel

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Budgetter, opdatering budgetter, regnskaber, aftaler, administration af tilskudsfinansierede projekter underkonto 95/97. Herunder indtægtsdækket virksomhed. Økonomi og samarbejdsaftaler ph.d. projekter.
 • profile image

  Channette Nønne Katrine Nørgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • - Projektadministrator - Ansvarlig for rejser på projekter. - Ansvarlig for betaling af faktura på projekter.
 • profile image

  Charlotte Hyldgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Koordinerer konferencer og faglige arrangementer på instituttet. Budget, registrering af deltagere, koordinerer evt. samarbejde med Visit Aalborg, håndterer bestilling af "konference-kit" - merchandise.
  • Ansvarlig for bestilling af udstyr til instituttets medarbejdere samt ansvarlig for opdatering og registrering af udstyr som udleveres til medarbejderene. Ansvarlig for opdatering af udstyr i forbindelse med årlig status.
  • Opdateringer af personprofiler/telefonbog. Flytninger/oprettelse af fastnet telefoner og indkøb af mobiltelefoner.
  • Oprettelse af ikke-lønnede medarbejdere i personalesystemet. Oprettelse af emailadresse til alle nye ansatte samt sikring af synlig personprofil. Behjælpelig med at finde bolig til udenlandske ansatte/gæster
  • Bestilling af møbler (skriveborde, skabe, stole...)
  • Sekretær for Vidensgrupperådet
  • Rejseafregninger. Laver rejseafregninger for ikke-ansatte Phd. studerende.
 • profile image

  Joan Vuust

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Områdeleder for Projekt- og Forskningsadministrationen; Projektansvarlig
 • profile image

  Lykke Holst Vardinghus

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Projektadministrator Økonomimedarbejder IfK repræsentant i HUM Projektcenter Elevansvarlig
 • profile image

  Susanne Gottlieb Togeby

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Kommunikationsmedarbejder: Intern og ekstern kommunikation, herunder web, på Institut for Kommunikation. Også overordnet ansvarlig for instituttets intranet og sociale medier.

Uddannelser

 • profile image

  Andrea von Dosenrode

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Uddannelseskoordinator for psykologi Sekretariatsbetjening af studienævnet for psykologi Sagsbehandling af og vejledning om meritter, dispensationer, ækvivalensvurderinger mm. for studienævnet for psykologi Samarbejde vedrørende udvikling af psykologi uddannelserne, kvalitetssikring og monitorering af nøgletal Ledelsesstøtte Koordinator for den decentrale studievejledning for psykologi
 • profile image

  Anja Starcke

  Kontorelev

 • Arbejdsfunktioner

  • Elev på studieområdet. Særlig fokus på KDM og kvalitetssikring
 • profile image

  Bjarke Madsbøll

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Institutadministrator for Institut for Kommunikation og Psykologi København ** Uddannelseskoordinator for Masteruddannelsen i IKT og Læring ** Studienævnssekretær for Studienævnet for Masteruddannelsen i IKT og Læring ** Sekretariatbetjening af Samarbejdsudvalget på Institut for Kommunikation og Psyokologi ** Sekretariatsbetjening af vidensgrupperne SPIS og CODY ** Fakultetsrepræsentant for HUM i Studiemiljøudvalget, campus København **
 • profile image

  Connie Rørbæk Christophersen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studieadministration for Musik uddannelserne: * Musikvidenskab bachelor, kandidat og sidefag * Populærmusik og lydproduktion * Musik, lyddesign og entreprenørskab tilvalgsfag Studienævnssekretariat for Studienævn for Musik Er tilknyttet studieområdet på Institut for Kommunikation og Psykologi. TAP repræsentant i Institutrådet for Institut for Kommunikation og Psykologi
 • profile image

  Elsebeth Bækgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • *Studiesekretær på Kunst og Teknologi *Sekretariatsbetjening af Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi samt Aftagerpaneler *Sekretariatsbetjening af Institutrådet *Kvalitetssikring: Semesterevalueringer, Semesterplaner
 • profile image

  Eva Althoff Bengaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studienævnssekretær ved Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
 • profile image

  Julie Christiansen

  Kontorfunktionær

 • Arbejdsfunktioner

  • Full Cost budget og regnskab for KDM Heltid på Deltid masteruddannelserne samt Master i IT.
  • Kontering, fakturering og udstedelse af fakturaer for uddannelserne
  • Timebudget og -regnskab (planlægning, rekvirering og afregning, RES), samt afregning af gæstehonorar og studentermedhjælpere, herunder lønkontrol
  • Beregning og præsentation af nøgletal for uddannelserne
  • Planlægning og afvikling af undervisningsseminarer og eksaminer, herunder rejsehåndtering.
  • Planlægning, oprettelse, administration og afvikling af eksamen i Digital Eksamen
  • Håndtering af censorhonorar og censor rejseafregninger, censortilbagemeldinger og censordatabase
  • Moodle administration, herunder oprettelse, kommunikation via og administration af rum.
  • Kontakt med og praktisk studievejledning for nuværende og potentielle studerende
  • iSTADS og eSTADS
  • Markedsføringsopgaver i samarbejde med kommunikationsmedarbejdere på studieområdet
  • Fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne samt effektivisering af administrative opgaver og opbygning af administrative rutiner
  • Skemalægger på Psykologi
 • profile image

  Karen Holm Greve

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Funktion/Ansvar: Har indenfor studieområdet selvstændigt ansvar for følgende funktioner ifm. administration af udvalgte semestre på uddannelserne under KDM i København: Studieadministration af udvalgte semestre: • Skemaplanlægning herunder overblik over bemanding og semesterbeskrivelser, koordinering med semesterkoordinatorer og øvrige undervisere, koordination af lokaler til disposition i samarbejde med øvrige studieadministrative medarbejdere. • Indtastning og løbende tilretning af skemaer i CalMoodle samt dertil hørende booking i lokalebookingsystemet. • Semesterklargøring af Moodlerum (KOSMO), herunder tilknytning af relevante undervisere • STADS-gruppe oprettelse og løbende opdatering. Produktion af relevante lister • Løbende dialog med og kommunikation til de studerende i løbet af semestret • Administrativ behandling af kandiatansøgninger. Eksamensplanlægning (mundtlige og skriftlige eksamener) • Censorer revireres hos censorformanden • Koordination af tidsplan med vejledere og censorer • Udarbejdelse af eksamensplan, herunder reservation af lokaler, godkendelses- og offentliggørelsesprocedure. • Forplejning, hotel og rejser bestilles ifm. eksamener med ekstern censur • Skriftlige ordinære og re-/sygeeksamensopgaver aftales med kursusholder og opgaven uploades til Digital Eksamen (DE) • Samtlige prøver oprettes i DE • Efter projektaflevering fordeles vejledere og censorer i DE, herefter kvalitetssikres eksamensplanen • Praktisk afvikling af eksamen herunder skiltning, forplejning og oprydning. • STADS administration af afmelding og tilmelding til undervisning og eksamen. • Oprettelse af dispensationer i STADS ved særlige aftaler/Studieplaner/dispensationer der overskriver regler i bekendtgørelser og studieordninger. • Registrering af sygemelding ved eksamen i STADS Afregning • Rejseafregninger fra censorer i RUS • Udregning af honorar til censorer som videreformidles Studieservice • Imødekommende og effektiv support ved diverse henvendelser fra studerende, undervisere, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere • Løbende kontakt til eksamenskontoret og AAU Studieservice Kvalitetssikring • Gennemgang og kommentering af lister med frafaldstruede studerende • Arkivering i henhold til gældende procedurer Institut relaterede arbejdsopgaver herunder • Diverse ad hoc opgaver i relation til administrative opgaver på institutniveau • Campusrelaterede fakultetsopgaver, herunder bl.a. indkøb af planter, lokalebooking m.m. • Deltagelse og referatskrivning ved lokale studierelaterede møder. Administrative tværgående opgaver • Samarbejde og sparring med studieleder, studienævnsformand/uddannelseskoordinator, områdeleder og øvrige studieadministrative medarbejdere. • Ad hoc opgaver i forbindelse med udviklingstiltag • Deltagende rolle i forbindelse med harmonisering og effektivisering af de administrative arbejdsgange. • Medvirke til at der - efter behov - arbejdes tæt sammen med andre relevante enheder på instituttet og på AAU inden for de øvrige administrative områder, Det Humanistiske Fakultet, Studieoptag, Kommunikationsenheden, m.fl. - samt relevante eksterne samarbejdspartnere. • Understøttelse og opbakning omkring den administrative organisering, herunder teamdannelse og robusthed i opgavevaretagelsen på studieområdet. • Fokus på et godt arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde for alle medarbejdere. Medvirker ved / deltager i: • Studienævnsmøder på KDM • NoVA ½ årlig samarbejdsmøder • Diverse møder ifm. studieadministration på KDM • Arbejdsmiljøudvalgsmøder • Styregruppemøder vedr. FUSA-projekt 2018/2019 • Styregruppemøder vedr. MUS • Møder ifm. rolle som sikkerhedsrepræsentant for Institut for Kommunikation Team: • Speciale-team
 • profile image

  Karin Jensen

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær for BA-uddannelsen KDM og Masteruddannelsen IKT og læring. Campus relaterede arbejdsopgaver bl.a. arrangements-koordinator ved Ph.d.forsvar, gæsteforedrag, konferencer.
 • profile image

  Kirsten Christensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studie- og studienævnssekretær, Studienævnet for Musikterapi
 • profile image

  Lotte Brunø

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomiansvarlig Uddannelsesområdet HK Tillidsrepræsentant Humaniora SU repræsentant, Institut for Kommunikation og Psykologi FSU repræsentant, Det Humanistiske Fakultet
 • profile image

  Pia Maria Thorsen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Arbejdsområde: Det studieadministrative område på Institut for Kommunikation og Psykologi, hvilket inkluderer studienævnene Musikterapi, Musik, Art & Technology, Psykologi og Kommunikation og Digitale Medier, herunder efter/videreuddannelsesområdet.
  • Kommunikation: Tovholder, procesansvarlig og kontaktperson i forbindelse med udformning af markedsførings- og informationsmateriale i samarbejde med fakultetets ansvarlige på området. Studieområdets, herunder studienævnenes, kommunikationsopgaver, internt såvel som eksternt, herunder opdatering og vedligeholdelse af hjemmesider, studieguide og studyguide, studiestartssider etc. Studieområdets markedsføringsopgaver i form af annoncering og markedsføring på sociale medier. Rekrutteringsopgaver i bred forstand, herunder koordinering af informationer til trykt studieguide og af studieområdets deltagelse i Åbent Hus, Kandidatvalgs-arrangementer og lign.
  • Kvalitetssikring: Koordinering, løbende optimering af og praktisk udførelse af opgaver, herunder opfølgning i forbindelse med semesterevaluerings- og semesterbeskrivelsesprocessen primært for uddannelserne under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Kvalitetssikringsopgaver på semestret som fx procedure omkring frafaldstruede o. lign. Sikre varetagelsen af kontakt til tidligere studerende (kandidatnet) Superbruger og aktivt udviklende på Modulbasen.
  • Team EVU (særligt eftervidereuddannelserne Master i ikt og læring (MIL), Master i it (MIT) og øvrige tiltag inden for heltid- på deltidsområdet)
  • Arbejdsmiljørepræsentant for TAP City (Aalborg), Institut for kommunikation & Psykologi.
 • profile image

  Winnie Ritterbusch

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Personaleledelse af studieadministrative medarbejdere på Institut for Kommunikation og Psykologi
  • Koordinator på Internationaliseringstiltag
  • Koordinator på marketingtiltag
  • Kvalitetssikring

Økonomi og ressourcer

 • profile image

  Lotte Brunø

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomiansvarlig Uddannelsesområdet HK Tillidsrepræsentant Humaniora SU repræsentant, Institut for Kommunikation og Psykologi FSU repræsentant, Det Humanistiske Fakultet
 • profile image

  Lotte Damborg Mortensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomimedarbejder med ansvar på vidensgrupper fra omkostningssted 43247 til 43259 incl. rejseafregninger.

Kommunikation, Presse & PR

 • profile image

  Pia Maria Thorsen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Arbejdsområde: Det studieadministrative område på Institut for Kommunikation og Psykologi, hvilket inkluderer studienævnene Musikterapi, Musik, Art & Technology, Psykologi og Kommunikation og Digitale Medier, herunder efter/videreuddannelsesområdet.
  • Kommunikation: Tovholder, procesansvarlig og kontaktperson i forbindelse med udformning af markedsførings- og informationsmateriale i samarbejde med fakultetets ansvarlige på området. Studieområdets, herunder studienævnenes, kommunikationsopgaver, internt såvel som eksternt, herunder opdatering og vedligeholdelse af hjemmesider, studieguide og studyguide, studiestartssider etc. Studieområdets markedsføringsopgaver i form af annoncering og markedsføring på sociale medier. Rekrutteringsopgaver i bred forstand, herunder koordinering af informationer til trykt studieguide og af studieområdets deltagelse i Åbent Hus, Kandidatvalgs-arrangementer og lign.
  • Kvalitetssikring: Koordinering, løbende optimering af og praktisk udførelse af opgaver, herunder opfølgning i forbindelse med semesterevaluerings- og semesterbeskrivelsesprocessen primært for uddannelserne under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Kvalitetssikringsopgaver på semestret som fx procedure omkring frafaldstruede o. lign. Sikre varetagelsen af kontakt til tidligere studerende (kandidatnet) Superbruger og aktivt udviklende på Modulbasen.
  • Team EVU (særligt eftervidereuddannelserne Master i ikt og læring (MIL), Master i it (MIT) og øvrige tiltag inden for heltid- på deltidsområdet)
  • Arbejdsmiljørepræsentant for TAP City (Aalborg), Institut for kommunikation & Psykologi.
 • profile image

  Susanne Gottlieb Togeby

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Kommunikationsmedarbejder: Intern og ekstern kommunikation, herunder web, på Institut for Kommunikation. Også overordnet ansvarlig for instituttets intranet og sociale medier.
Se også: