AAU logo

Råd og udvalg på Institut for Kommunikation og psykologi

Arbejdsmiljøudvalg

I arbejdsmiljøudvalget skal ledelse og medarbejdere samarbejde om at udvikle og sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøudvalget dækker hele instituttet (både København og Aalborg). Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer vælges for 2 år og består af

 • Institutlederen.
 • Ledelsesrepræsentanter.
 • Arbejdsmiljørepræsentanter.

Eksempler på arbejdsmiljøudvalgets arbejde:

 • Rådgiver om løsning af arbejdsmiljøproblemer. 
 • Gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
 • Kontrollerer arbejdsmiljøarbejdet og sørger for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes. 
 • Udarbejder APV, herunder inddragelse af sygefravær. 
 • Undersøger ulykker, forgiftninger og sundhedsskader og sørger for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. 
 • Fastsætter arbejdsmiljøorganisationens størrelse og organisation. 
 • Systematisk opfølgning på APV.
 • Det psykiske arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress.
 • Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed.
 • Opfølgning på sygefravær mv.
 • Chikane og vold.

​​​​Arbejdsmiljøorga​​​nisationen

​​​​​​Arbejdsmiljøleder: Martin Mølholm
Sekretær: Peter Bjørn Bjerre

Med​​lemmer af Ar​bejdsmiljøudvalget

Ledels​​e​​ssiden:
Mikael Vetner, formand
Thomas Ploug, København
Henrik Sand, administrationen

Medar​​bejdersiden:

København:
TAP: Karen Holm Greve

VIP: Toine Bogers
 
Aalborg City:
TAP: Pia Maria Thorsen, suppleant Anne Nielsen
VIP RBG: Martin Mølholm
VIP Nordkraft og Musikkens Hus: Søren Bolvig, suppleant Anete Strand
 
Aalborg Campus Øst:
TAP: Lis Kragh Lund Jensen
VIP: Noomi Matthiesen, suppleant Hans Gøtzsche​

Undervisningsmiljørepræsentanter:
KDM:
IDM:

Institutråd

Institutrådet har til opgave:

 • at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på hovedområdeniveau
 • at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger, at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet
 • at drøfte lokalefordeling
 • at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger.

Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det tekniskadministrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.

Medlemmer af Institutrådet på Institut for Kommunikation og Psykologi pr. 1/2-2016

Mikael Vetner - Formand

Lene Tanggaard - Næstformand
Hanne Mette Ridder - Musikterapi VIP
Charlotte Glintborg - Psykologi VIP
Thomas Ryberg - KDM VIP
Susanne Togeby - TAP Rendsburggade
Connie Christophersen - TAP Musikkens Hus
Andrea Dosenrode - TAP Kroghstræde
Anders Sproegel Larsen - studerende
Palle Dahlstedt – ArT VIP
Rikke Magnussen – KDM VIP (CPH)

Elsebeth Bækgaard - sekretær

Samarbejdsudvalg

I samarbejdsudvalget skal der gives gensidig information og foregå drøftelser om arbejdspladsens forhold. Samarbejdsudvalget dækker hele instituttet (både København og Aalborg) og består af

 • institutlederen
 • ledelsesrepræsentanter
 • tillidsrepræsentanter (eller andre medarbejdere udpeget af fagforeningerne).

Følgende emner behandles i samarbejdsudvalget:

 1. Mål, strategi og resultatkontrakt
 2. Personalepolitik
 3. Budget og finanslovsbidrag
 4. Rationaliserings- og omstillingsprojekter samt projekter, som medfører udbud, udlicitering og outsourcing
 5. Kompetenceudvikling
 6. Job på særlige vilkår.

Samarbejdsudvalgets medlemmer

Mikael Vetner (formand/ledelsessiden, Aalborg)
Thomas Ploug (ledelsessiden, København)
Henrik Sand (ledelsessiden, Aalborg)
Lotte Brunø (næstformand/medarbejdersiden, Aalborg)
Morten Kattenhøj (medarbejdersiden, Aalborg)
Stine Ejsing-Duun (medarbejdersiden, København)
Niels Hannibal (medarbejdersiden, Aalborg)
Søren Lindhardt (medarbejdersiden, Aalborg)
Bendt Torpegaard Pedersen (medarbejdersiden, Aalborg)

Sekretær: Bjarke Madsbøll

 

Se også: