Institut for Kommunikation og Psykologi

Råd og udvalg på Institut for Kommunikation og psykologi

Arbejdsmiljøudvalg

I arbejdsmiljøudvalget skal ledelse og medarbejdere samarbejde om at udvikle og sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøudvalget dækker hele instituttet (både København og Aalborg). Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer vælges for 2 år og består af

 • Institutlederen.
 • Ledelsesrepræsentanter.
 • Arbejdsmiljørepræsentanter.

Eksempler på arbejdsmiljøudvalgets arbejde:

 • Rådgiver om løsning af arbejdsmiljøproblemer. 
 • Gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
 • Kontrollerer arbejdsmiljøarbejdet og sørger for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes. 
 • Udarbejder APV, herunder inddragelse af sygefravær. 
 • Undersøger ulykker, forgiftninger og sundhedsskader og sørger for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. 
 • Fastsætter arbejdsmiljøorganisationens størrelse og organisation. 
 • Systematisk opfølgning på APV.
 • Det psykiske arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress.
 • Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed.
 • Opfølgning på sygefravær mv.
 • Chikane og vold.

Med​​lemmer af Ar​bejdsmiljøudvalget samt referater

Se intrakom (kun intern adgang - kræver login)

Institutråd

Institutrådet har til opgave:

 • at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på hovedområdeniveau
 • at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger, at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet
 • at drøfte lokalefordeling
 • at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger.

Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det tekniskadministrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.

Medlemmer af Institutrådet samt referater

Se intrakom (kun intern adgang - kræver login)

Samarbejdsudvalg

I samarbejdsudvalget skal der gives gensidig information og foregå drøftelser om arbejdspladsens forhold. Samarbejdsudvalget dækker hele instituttet (både København og Aalborg) og består af

 • institutlederen
 • ledelsesrepræsentanter
 • tillidsrepræsentanter (eller andre medarbejdere udpeget af fagforeningerne).

Følgende emner behandles i samarbejdsudvalget:

 1. Mål, strategi og resultatkontrakt
 2. Personalepolitik
 3. Budget og finanslovsbidrag
 4. Rationaliserings- og omstillingsprojekter samt projekter, som medfører udbud, udlicitering og outsourcing
 5. Kompetenceudvikling
 6. Job på særlige vilkår.

Samarbejdsudvalgets medlemmer samt referater

Se intrakom (kun intern adgang - kræver login)

 

Se også: