AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Ph.d.-afhandling: Lotte Evron: Egensomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse. Et feltstudie med diskursanalyse

Ph.d.-afhandling: Lotte Evron: Egensomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse. Et feltstudie med diskursanalyse

Tesen i denne ph.d.-afhandling er, at egenomsorg som selvteknologi i multifaktorielt faldforebyggelse etablerer nye roller for både patienter og sundhedspersonelle, der har konsekvenser for den måde forebyggelsen administreres, praktiseres og forvaltes på.

Lotte Evrons: Egensomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse. Et feltstudie med diskursanalyse

Formålet med denne undersøgelse er at studere egenomsorg som styringsteknologi i et bestemt multifaktorielt faldforebyggelsesprogram for at få viden om, hvordan multifaktorielt faldforebyggelse (MF) administreres, praktiseres og forvaltes. Feltstudie med diskursanalyse er anvendt som metode og Michel Foucaults selvteknologibegreb er anvendt som analyseredskab. Tesen er, at egenomsorg som selvteknologi i MF etablerer nye roller for både patienter og sundhedspersonelle, der har konsekvenser for den måde MF administreres, praktiseres og forvaltes på.

Feltstudiet inkluderer deltagerobservation (220 timer), interviews (31) og dokumenter i perioden 2006-2008. Deltagerobservation foregår i en faldklinik og dens kontekst, hvor patienter og sundhedsprofessionelle bliver fulgt gennem et MF-program. Semistrukturerede interviews foregår med patienter (25) og administratorer (6). Tekst blev analyseret ud fra diskursanalytiske principper (artikel 4-5) og tematisk analyse (artikel 1-3).

Resultater er sammenfattet i fem artikler, der finder, at egenomsorg i MF er magtudøvelse, der både er rettet mod patienter og sundhedsprofessionelle. Magtudøvelsen fungerer gennem selvteknikker som overvågnings-, askese- bekendelses- og overtalelsesmekanismer med den hensigt at hjælpe ældre borgere til et sundere og længere liv i uafhængighed. En ny motiveret patientrolle og en sundhedsprofessionel motivatorrolle blev fremanalyseret, og gennem fravalg, frafald og kamuflage satte disse roller grænser for, hvordan faldforebyggelse blev forvaltet og kunne forvaltes på. Lydighed og motivation blev fundet som grundlæggende værdier, der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved. Undersøgelsen kan anvendes som et bagtæppe til at få større indblik i konsekvenserne af egenomsorgsprincippet som styringsteknologi i klinisk praksis.

Download afhandlingen