Institut for Kommunikation og Psykologi

Ph.d.-afhandling ved Søren Smed: Oplevelsesbaseret innovation og værdiskabelse

Ph.d.-afhandling ved Søren Smed: Oplevelsesbaseret innovation og værdiskabelse

Afhandlingen udvikler et bud på en måde at forstå oplevelsesbaseret innovation og værdiskabelse med særligt henblik på forretningsudvikling i oplevelsesøkonomien og delvist også i koblingen imellem oplevelsesøkonomien og andre typer af erhverv.

Lagt online: 29.03.2017

Søren Smed: Oplevelsesbaseret innovation og værdiskabelse  - skridt til et grundlag for oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

Afhandlingen udvikler et bud på en forståelsesramme af oplevelsesbaseret innovation og værdiskabelse med særligt henblik på forretningsudvikling i oplevelsesøkonomien og delvist også i koblingen imellem oplevelsesøkonomien og andre typer af erhverv.

Det etableres i afhandlingen, at oplevelsesøkonomien kan forstås i en række forskellige optikker, som har forskellige erhvervsmæssige formål og genstandsområder og til dels også forskellige teoretiske udgangspunkter. Der kan på den baggrund groft sagt siges, at være tre overordnede inddelinger af oplevelsesøkonomien i Danmark baseret på den historiske udvikling, teoretiske udgivelser samt den praktiske erhvervspolitik, lokalt, regionalt såvel som nationalt. I denne afhandling retter jeg mig imod det mikroøkonomisk perspektiv, og afsøger potentialet i oplevelser som differentieringsfaktor for virksomheder, som en innovationsdriver og værdiskaber.

På baggrund af en omfattende gennemgang af oplevelsesøkonomiske positioner og via et blik på innovationsteori, strategisk teori, marketingteori, herunder særligt værditeori, samt forretningsmodelteori og designperspektiver fremsættes et forslag på en forståels af oplevelsers differentierende og værdiskabende potentiale for virksomheder og ikke mindst en anvisning af, hvilke elementer, der skal inddrages og overvejes i den forbindelse.

Disse perspektiver diskuteres og udvikles i afhandlingen via en empirisk dimension, der fører til analytiske præciseringer af den teoretiske model som fremsættes i den afsluttende del af afhandlingen. Modellen er et første forsøg på at tænke afhandlingens forskellige fokusområder og niveauer sammen i en integreret strategisk model, hvad angår oplevelsesbaseret innovation og værdiskabelse. Modellen forsøger således at samle de forskellige emnemæssige områder, teoretiske perspektiver og analytiske implikationer, jeg undervejs i afhandlingen finder frem til.

De empiriske dimensioner i afhandlingen afsøges via en kvalitativ case-study tilgang, hvor tre konkretre løsninger i tre forskellige virksomheder (Fårup Sommerland, Skaller Seaside Resort og Nordjyske Medier) relateret til to specifikke forsknings- og udviklingsprojekter inddrages og undersøges fra flere forskellige teoretiske vinkler i det samlede problemperspektiv i afhandlingen.

De teoretiske perspektiver bag forståelsen af oplevelser som en differentieringsmetode og værdiskaber afsøges og etableres via en omfattende teoretisk etablering af relationen imellem innovation, strategi og etablering af konkurrencefordele med et særligt fokus på små- og mellemstore virksomheder. I den forbindelse fremsættes det bl.a., hvad der forstås ved konkurrencefordele, og hvordan man i teoretiske perspektiver kan forestille sig, at oplevelsesvirksomheder kan bruge deres position og resurser til på bedst mulig vis at skabe konkurrencefordele for sig.

Værdiskabelse indkredses i oplevelsesøjemed som et perspektiv, der flyttes fra en value- in-exchange forståelse til en value-in-use forståelse og fra en varedomineret produktionsform til en servicedomineret produktionsform. Det diskuteres endvidere i den sammenhæng, hvad værdi i dette hele taget er, hvordan vi kan få en mere korrekt forståelse af værdi, når vi anser oplevelser som en potentiel værdiskaber i mange sammenhænge, hvilket er et fremherskende perspektiv i meget oplevelsesøkonomilitteratur. Dvs., at afhandlingen baserer sig på et flerfagligt teoretisk grundlag, hvoraf de meste tydelige retninger er oplevelsesøkonomi og oplevelsesteori, marketingteori, innovationsteori, erhvervsøkonomi, strategisk ledelsesteori og designteori.

Endelig udlægges nogle perspektiver for videre forskning, der bl.a. foreslår yderligere empiriske case-studier med et øget fokus på, hvad det er, der giver oplevelser værdi i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge.

Download fuldt resumé

Download afhandlingen