AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Etiske udfordringer i den digitale forskning

Etiske udfordringer i den digitale forskning

DIGETIK inviterer til seminar om etik i forbindelse med brug af digitale teknologier i forskning. Oplever du etiske udfordringer i forbindelse med beskyttelse af dine forskningsdeltageres privatliv, hvordan du lagrer data, eller hvordan du kan dele data eller forskningsresultater med andre forskere, så kom til dette DIGETIK-seminar, hvor du får mulighed for at diskutere disse og andre aktuelle etiske problemstillinger med andre forskere.

Tidspunkt

10.05.2016 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse

Langt de fleste humanistisk forskere benytter sig af digitale teknologier i forbindelse med deres forskning. Det være sig som arkiverings- eller dataindsamlingsværktøjer, publiceringskanaler, forskningsobjekter eller kommunikationsplatforme. Brugen af digitale teknologier medfører nye forskningsetiske overvejelser, og klassiske tilgange til sikring af etisk forsvarlig forskning lader sig ikke nødvendigvis oversætte.

DIGETIK inviterer til seminar om etiske udfordringer i den digitale forskning. Oplever du etiske udfordringer i forbindelse med beskyttelse af dine forskningsdeltageres privatliv, skelnen mellem hvad der opfattes som privat og offentligt, hvorledes eller hvornår du skal indhente informeret samtykke, hvordan du præsenterer data i forbindelse med publicering, hvordan du lagrer data, eller hvordan du kan dele data eller forskningsresultater med andre forskere, så kom til dette DIGETIK-seminar, hvor du får mulighed for at diskutere aktuelle etiske problemstillinger med andre forskere. Seminar-dagen er organiseret med faglige inspirationsoplæg og workshop-aktiviteter.

Program

09.00 - 09.15:

Velkomst, kort præsentationsrunde og lille øvelse

09.15-09.30:

Kort oplæg om Digetik ved projektleder Malene Charlotte Larsen, AAU

09.30-10.30:

Oplæg ved Frans Gregersen, professor, KU: Forskningsetik - dengang og nu

Set fra et videnskabsteoretisk synspunkt drejer etik sig om afgrænsning af hvad der er videnskab og hvad der ikke er det (demarkationsproblemet). Set fra et videnssociologisk synspunkt er det interessante snarere hvad etik i videnskab bruges til og hvilke refleksioner det sætter gang i. Endelig står forskningsetik jo som kodeordet for den uundgåelige refleksion over det forhold at vi forsker i mennesker og at vores forskning kan have konsekvenser for mennesker – ikke bare dem vi har haft som informanter, meddelere, forsøgspersoner, sparringspartnere… Vi ønsker at vores forskning skal have impact men vil samtidig forhindre at nogen bliver ofret undervejs. I oplægget vil disse tre dimensioner forsøgsvis blive historiseret og eksemplificeret med basis i en lang karrieres forskning i sprog i forskellige kontekster.

10.30-11.00:

Kaffepause

11.00-12.30:

Workshop del 1 - med udgangspunkt i deltagernes aktuelle etiske udfordringer

12.30-13:30:

Frokost (gratis)

13.30-14.30:

Oplæg ved Niels Brügger, professor mso, AU: Etik og brug af arkiverede webkilder

Inden for internetforskning blev der i 2002 udarbejdet et sæt forskningsetiske retningslinjer af Association of Internet Researchers (AoIR), og de blev revideret i 2012. Imidlertid afspejler disse retningslinjer primært den form for forskning, der har kendetegnet internetforskningen stort set fra begyndelsen, nemlig samfundsvidenskabelig baseret forskning af samtidens internet, baseret på her-og-nu indsamlede data. Men vælger man at rette blikket bagud, mod fortidens internet, så er det et åbent spørgsmål, hvorvidt AoIRs retningslinjer kan anvendes, som de er, især når emnet er arkiveret internet som fx web. Dette oplæg vil undersøge de særlige forskningsetiske forhold, der gør sig gældende for historisk forskning i datamateriale fra fortiden i form af arkiveret web, der tidligere har været offentligt tilgængeligt.

14.30-15.30:

Workshop del 2 - “Kortspil” med etiske udfordringer

15.30-16.00:

Opsamling og rundt-om-bordet

Tilmelding

Max 40 deltagere.

Tilmeldingsfrist den 26. april 2016.

Tilmelding via dette link 

For yderligere information

Kontakt Malene Charlotte Larsen

Om DIGETIK

DIGETIK er et forum for humanistiske forskere, hvor etiske udfordringer i forbindelse med digital forskning bredt set kan diskuteres. DIGETIK er en integreret del af forskningsinfrastrukturen DIGHUMLAB og åbent for alle interesserede forskere og ph.d.-studerende, på tværs af institutioner.

Arrangør

DIGETIK

Adresse

Aalborg Universitet København, Lokale 3.084A, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV (bemærk lokalet er ændret))