AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Aktiviteter i Play Labs platforme

Play Labs aktiviteter i Værkstedet

Play Labs aktiviteter i Værkstedet

 

I værkstedet mødes forskere, praktikere, studerende og professionelle omkring undersøgelse af legens betydning for organisationer og højere gående uddannelser, praktikerens/den professionelles livsverden og egen praksis. I værkstedet ”leger” vi sammen for at udforske legen og at få ny viden. Vi laver lyd- og videooptagelser, så vi kan fastholde de erfaringer, vi gør os og analysere herpå. Det gøres på tre niveauer:

Niveauer

1. Mellemrum
På første niveau (Mellemrum) undersøges konkrete leges og materialers betydning for en given kontekst. Hvad gør legen ved de legende, er der overhovedet tale om leg eller er det ”blot” et kreativt hverdagsbrud og hvilken betydning har det? Hvordan ser vi, forstår vi og tolker vi, at der er tale om leg? Nye lege udvikles og eksisterende forfines, fornyes og tænkes ind i nye sammenhænge.

2. Proces
På andet niveau arbejdes med interventions-/innovationsmodel FIE (se figur), der har leg som omdrejningspunkt. Fordele, ulemper og begrænsninger tydeliggøres og modellen spejles op imod andre procestilgange. Facilitatorrollen i legeprocesser undersøges, diskuteres og tydeliggøres. Hvilken betydning har legens ABF (de ydre spilleregler vi bruger for at få legen frem), og hvordan forholder vi os til frivillighedsbegrebet eller den modstand, der måtte være omkring leg hos enkeltpersoner eller en organisation for at nævne nogle af de problemstillinger, vi arbejder med i værkstedet.

3. Hverdag

Kan vi lege i alle organisationer og hvilken betydning har kulturen eller teamet for legens tilblivelse? Hvilken rolle spiller legen mere specifikt ift. trivsel, læring, innovation og den måde vi kommunikere med hinanden og samarbejder på? Hvad betyder det for en organisation, at legen ikke er et værktøj men et særligt mindset, et livsfænomen, som vi bærer med os ind i en professionel kontekst, og hvordan arbejder vi med de usynlige lag i en organisation, som er det niveau legen forekommer på? Er det muligt at udvikle ”legefællesskaber” helt bevidst og mere præcist, hvori adskiller disse sig fra ”praksisfællesskaber”?

Spørgsmål som disse forsøger vi at besvare gennem såvel præcise teoretiske diskussioner og empiriske undersøgelser, der baserer sig på aktionsforskning med en særlig fænomenologisk tilgang, som er den forskningsmetodologi, vi anvender. 

Play Labs aktiviteter i Forsøgsstationen

Play Labs aktiviteter i Forsøgsstationen

I modsætning til værkstedet, hvor aktiviteterne er fysisk placeret i Nordkraft i Ålborg er vi i forsøgsstationen rykket ud af universitetet for at foretage et eksperiment i praksis og/eller ”løse” et rekvireret forsknings- og/eller udviklingsprojekt. Genstandsfeltet og metoderne er dog stadig de samme som skitseret tidligere, ligesom der stadig er tale om de tre organisatoriske niveauer - Mellemrum, Proces og Hverdag).

Hvad sker der, når legen bringes med ind på universitetet? En række artikler og bogkapitler skrevet fra 2013 og frem udfolder dette, som I vil kunne finde under Ann Charlotte Thorsteds AAU-profil.

Play Lab henter bl.a. sine erfaring fra tidligere forskningsprojekter som:

  • Voksenleg i organisationer - Radiometer (casestudie 2006-2007)
  • Leg som indgang til udviklingen af en ny lederuddannelse – International Business College (aktionsforskningsprojekt 2007-2008)
  • Hvad er leg og hvilken rolle kan legen spille i en organisation – 3 års studie i LEGO (aktionsforskning med en særlig fænomenologisk tilgang), som blev fremlagt i ph.d.-afhandlingen – ”Den Legende Organisation” (2011)
  • Undersøgelse af én legende organisation – Socialt Udviklingscenter (SUS) - (casestudie 2007-2012), som er beskrevet i bogen fra 2013 ”Den Legende Organisation – når livet leger med os”

Play Labs aktiviteter i Salonen og analyserummet

Play Labs aktiviteter i Salonen og analyserummet

I salonen mødes vi som forskere omkring emner og problemstillinger, der har fælles interesse, i et forsøg på at befrugte hinanden, støtte og udfordre hinanden gennem undring, refleksion og kritisk forholden til forskellige videnskabelige problemstillinger, erfaringer og viden. Her hjælper vi hinanden videre i vores respektive forskning gennem sparring om konkrete forskningsproblematikker, analyser, artikelskrivning, konferencedeltagelse, seminarplanlægning, publiceringer, mediehåndtering mv.

Salonen er det ”akademiske kvarter”, hvor vi ”nørder” og går i dybden med videnskabelige diskussioner og blive udfordret på egne antagelser.

Play Labs aktiviteter i Træningsrummet

Play Labs aktiviteter i Træningsrummet

I træningsrummet trænes undervisere, vejledere, studerende, facilitatorer, konsulenter og ledere i legeprocessen FIE og det at facilitere legende processer. Vi arbejder bl.a. med rollespil, hvor vi træner det at være konsulent, deltager i leg og observatør. Dvs. man som deltager kan komme ind ude fra og få sparring til nye ideer og implementering af leg på de tre niveauer - Mellemrum, Proces og Hverdag.

Ved at få lov til at prøve legen af i trygge ramme med kompetente vejledere og undervisere opbygges der en viden omkring, fortrolighed med og træning i at være legende, kreativ og innovativ, som anskues som et væsentlig led i udviklingen af  innovationskompetencer.

Hvor U-Crac, Wofie og Solution Hub er tilbud til de studerende på AAU rettet mod brugerdreven innovation, klassisk entreprenørskabsforståelse, ideation, velfærdsinnovation og velfærdsteknologi, retter Play Lab sig mere specifikt mod social innovation og nye sociale teknologier med leg som omdrejningspunkt. 
Play Lab er dermed også tænkt som en måde AAU kan understøtte egne studerendes entreprenørskabs- og innovationskompetencer, hvor leg, kreativitet, innovation, det emergerende og erfaringen med det at navigere i komplekse systemer og feltet for ikke-viden er central.

Play Lab stiller gerne lokaler og ekspertise til rådighed for udefrakommende, som ønsker hjælp til en given udfordring på konsulentbasis, videreuddannelse eller som led i et forskningsprojekt, der ikke udspringer af Play Lab men af de andre tre labs.

Play Labs aktiviteter i Mødestedet og Vidensbasen

Play Labs aktiviteter i Mødestedet og Vidensbasen

Vi er i fuld gang med at opbygge et fagligt netværk omkring Play Lab, hvor alle interesserede indbydes 1-2 gange om året for at høre om nye tiltag, nye projekter, ny forskning. Det foregår som foredrag, seminar eller konference, hvor forskere og praktikere i feltet lokalt, nationalt og internationalt mødes for at vidensdele og/eller hjælpe hinanden med at udvikle nye ideer.