AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Vidensgrupper og forskningscentre i Aalborg CIty

 • +

  CENTER FOR DIALOG OG ORGANISATION (CDO)

  Center for Dialog og Organisation (CDO) illustret ved hænder, der former et hus på en lysegrøn baggrund

  CDO beskæftiger sig med professionelle samtaler og innovative processer i organisationer. Samtalen ses som indgang til teoretisk og analytisk forståelse af mellemmenneskelige relationer og som et redskab til intervention og innovation i organisationer. Leder af CDO er Helle Alrø.

  Center for Dialog og Organisation

 • +

  Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign (InDiMedia)

  InDiMedia logo 

  Genstanden for InDiMedias forskning er interaktive digitale medier. Tilgangsvinklen er brugercentreret. Dvs. at forskningen tager udgangspunkt i brugernes perspektiv på – eller oplevelser af - de nye medier og deres interaktion med medierne. Interaktive digitale medier omfatter produkter, services, oplevelser og læring på en bred vifte af medieplatforme, ex. Facebook, Smartphones, Spil og nye integrerede digitale enheder såsom smart watches. Leder af InDiMedia er Jens F. Jensen.

  Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign

 • +

  Center for Linguistics

  Center for Linguistics illustreret ved hunden Chomsky

  CfLs hovedfokus ligger på formel lingvistik og sprogtypologi. Der arbejdes specifikt med datalingvistik, eksperimentel og kvantitativ lingvistik, kognitiv lingvistik og sprogtilegnelse (sprogindlæring og sprogundervisning), afrikanske (nilo-sahariske) sprog, lingvistik og diskurs samt stilistik og poetik. Men CfL har også interesser indenfor historisk lingvistik og sprogforandring. Leder af CfL: Hans Götzsche.

  Center for Linguistics

 • +

  E-Learning Lab (eLL)

  E-Learning Lab (eLL) illustreret ved to piger sammen foran en computer

  Vidensgruppen eLL (e-Learning Lab) forsker og underviser i design og implementering af IKT-systemer, der skal understøtte læring og videndeling. Det sker på basis af praksisstudier og altid i samarbejde med slutbrugerne og øvrige aktører. Gruppen har fokus på at opnå forståelse for brugerpraksis. Leder af eLL er Marianne Lykke.

  E-Learning Lab

 • +

  Human Centred Health Informatics & Participation

  Human Centred Health Informatics & Participation illustreret ved billede af en mand, der løber på en vej med træer

  Human Centred Health Informatics & Participation (CHIP) er et forskningsprogram på Aalborg Universitet, som forsker i  at involvere mennesker i innovation, design og bevilling af sundhedsinformatik. Forskningen bidrager til en forståelse af brugere og bringer perspektiver, realiteter, og visioner fra mennesker og praksis ind i designet og brugen af sundhedsinformatik.

  Human Centred Health Informatics & Participation

 • +

  ICT for Development (ICT4D)

  ICT for Development illustreret ved et kort over den sydlige del af jordkloden

  Et centralt spørgsmål i vores forskning er: hvordan kan IKT fremme udvikling? ICT4D er engageret i i udviklingslande og -regioner, og indgår derfor i globale forskningssamarbejder. Ved udvikling mener vi at udvikle talentet hos mennesker, hvilket vi ser som grundlaget for samfundsmæssig og økonomisk udvikling. Vores arbejde er relateret til udviklingsdagsordener i disse lande som fx nationale strategier for digitalisering og uddannelse, samt globale strategier såsom FNs millenniumudviklingsmål. Vi lægger dog også vægt på at skabe nye og emergente metoder, teorier og værktøjer, både lokalt og i den globale diskurs. Leder af ICT4D: Pär-Ola Zander.

  ICT for Development

 • +

  Kaj Munk Forskningscentret

  Kaj Munk Forskningscentret illustreret ved billede af Kaj Munk ved sit skrivebord

  Kaj Munk Forskningscentret forsker i Kaj Munks forfatterskab og hans samtid og formidler viden herom via bøger, artikler, foredrag og seminarer. Centret har digitaliseret og annoteret Kaj Munks samlede dramatiske værker og samtlige tilgængelige prædikener. Forskere har mulighed for at blive en del af Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk Studier, som er en online platform til forskning og kommentering af Kaj Munks værker. Centret arbejder fortsat med digitaliseringen af Kaj Munks forfatterskab. Ledere af  Kaj Munk Forskningscentret: Søren Dosenrode og Peter Øhrstrøm.

  Kaj Munk Forskningscentret

 • +

  Klimakommunikation og Bæredygtighed

  Forskergruppen Klimakommunikation og Bæredygtighed: Borgerinvolvering og Brugerinvolvering illustreret ved en humlebi i en blomst

  Forskergruppen beskæftiger sig med centrale udfordringer og dilemmaer i bæredygtig digital forvaltning og omstilling til grøn energi. Omdrejningspunktet er balancering af tekniske, politiske og læringsmæssige aspekter af omstilling, i såvel lokalt som globalt perspektiv.

  Klimakommunikation og bæredygtighed

 • +

  MaSK - Music and Sound Knowledge group

  Music and Sound Knowledge Group illustreret ved bilede af kvinde foran en computer med måleudstyr på hovedet

  MaSK kombinerer en teoretisk og praktisk tilgang til studiet og brugen af musik og lyd. Gruppens interesse for æstetikken i lydteknologi er præget af det populære, bl.a. populærmusik, filmindustrien og computerspil. Leder af MaSK er Mark Grimshaw.

  Music and Sound Knowledge group

 • +

  Mattering: Centre for Discourse & Practice

  Mattering: Centre for Discourse & Practice illustreret ved papirstykker foldet om tørresnore

  Mattering udforsker diskursanalytiske og materielle tilgange til mediering og meningsdannelse i sociale praksisser. En central opgave for vidensgruppen er at udvikle metoder til at forstå, analysere, kritisere og påvirke praksisser inden for forskellige samfundsmæssige områder. Denne metodeudvikling vil ske i forbindelse med næranalyser af konkrete tekster, interaktioner og praksisser. Leder af Mattering er Pirkko Raudaskoski.

  Mattering: Centre for Discourse & Practice

 • +

  Musikterapi

   Musikterapi illustreret ved to kvinder der spiller musik sammen, mens de har øjenkontakt

  Vidensgruppen i Musikterapi samler forskere der har fokus på terapeutisk anvendelse af musik med henblik på forebyggelse, behandling, genoptræning og undervisning. Endvidere varetages undervisning på den 5årige kandidatuddannelse i musikterapi, vejledning på Forskerprogrammet i Musikterapi, klinisk musikterapiudøvelse på Musikterapiklinikken på Aalborg Psykiatriske Sygehus, projektsamarbejde med offentlige institutioner og virksomheder, netværkssamarbejde med praktikere og aftagere samt en bred vidensformidling. Leder er Vidensgruppen er Stine Lindahl Jacobsen .

  Vidensgruppen i Musikterapi

 • +

  MÆRKK (Media Aesthetics & Experience Design: Communication, Culture & Cognition)

  MÆRKK (Media Aesthetics & Experience Design: Communication, Culture & Cognition) illustreret ved billede af neonreklamer

  MÆRKK er en vidensgruppe, og MÆRKKs medlemmer forsker og underviser i æstetik i relation til kommunikation, kultur og kognition med henblik på æstetikkens effekt, brug og mening. Leder af MÆRKK er Nicolai Jørgensgaard Graakjær.

  MÆRKK

 • +

  Naturlige og formelle sprog

  Vidensgruppen Naturlige og formelle sprog illustreret ved et træ med forgreninger

  Vidensgruppens formål er at udforske en række aspekter vedrørende sprog og kommunikation i udvalgte sammenhænge – ofte med inddragelse af formalisering og forskellige former for computermediering og digitalisering. Centralt i arbejdet står interesserne for sproglæring, kategorisering, meningsdannelse, formalisering, filosofisk logik, argumentationsteori samt computerstøttede studier af tekstcorpora. Leder af naturlige og formelle sprog er Peter Øhrstrøm.

   

  Vidensgruppen Naturlige og formelle sprog

 • +

  Research Laboratory for Art and Technology (RELATE)

  Research Laboratory for Art and Technology illustreret ved to personer (den ene i en hvid dragt) der agerer i et blåt rum

  RELATE er en tværfaglig vidensgruppe og forskningsplatform, der undersøger skæringspunkterne mellem kunstneriske færdigheder og akademisk problembaseret forskning inden for kunst og teknologi, herunder robotik, generativ kunst, lydkunst, performance, kuration, medie-, deltagerbaseret og urban kunst.

  Research Laboratory for Art and Technology

 • +

  Sundhedskommunikation

  Sundhedskommunikation illustreret ved et nærbillede af en kvinde, der bider af et æble

  Vidensgruppen Sundhedskommunikation arbejder med aktuelle sundhedskommunikative problemstillinger og temaer. Sundhedskommunikation forstås bredt som kommunikation om sundhed, omsorg, sygdom, behandling og pleje. Sundhedskommunikationen udspiller sig i relation til institutioner, organisationer og arbejdspladser der har sundhedsydelser som deres kerneopgave (fx sygehuse og lægepraksisser), men finder også sted i andre private og offentlige sammenhænge hvor sundhed, sygdom, behandling, forebyggelse osv. tematiseres. Leder af Sundhedskommunikation: Anders Horsbøl.

  Sundhedskommunikation

Øvrige vidensgrupper og forskningscentre