Eksempler på projekter 2011-2017

 • +

  Diagnosekultur: Oplevelsen af psykiske lidelser og diagnoser med særligt henblik på depression og ADHD hos voksne

  Hvad betyder det, at vi i dagens samfund stiller diagnoser som depression og ADHD som aldrig før?

  Dette projekt vil med fokus på depression og ADHD hos voksne empirisk undersøge:

  • Hvordan det opleves for voksne at få disse diagnoser, og hvilken betydning det har for individer, at deres lidelseserfaring filtreres gennem det psykiatriske og diagnostiske sprog
  • Hvordan depression og ADHD konstitueres i den offentlige diskussion i medier, film og TV
  • Hvordan disse diagnostiske kategorier rent videnskabshistorisk har udviklet sig og er blevet indflydelsesrige i mange menneskers selvforståelse.

  Ved at se på fænomenerne fra flere vinkler samtidig, er ambitionen at kortlægge en omsiggribende diagnostisk kultur og dermed bidrage til en nuancering af diskussionen om psykiatriske diagnoser. Projektets hjemmeside

  Se alle projekter i Center for Qualitative Studies

 • +

  Inklusion og eksklusion i sociale praksisser

  Samarbejde med SenhjerneskadeCenter Nord skal bidrage til vidensudvikling på området og sikre senhjerneskadede personer bedre tilbud

  Projektets overordnede mål er at opnå en fundamental forståelse af, hvad inklusion og eksklusion er som konsekvens af konkrete, kropsliggjorte situerede praksisser. For at undersøge dette laver projektgruppen videoobservationer i SenhjerneskadeCenter Nord (SCN) i Frederikshavn, hvor nogle beboere har begrænsede eller usædvanlige kommunikative ressourcer. Forskningsmaterialet studeres nøje med det formål at udvikle inklusion og eksklusion som teoretiske begreber ved inddragelse og videreudvikling af de nyeste metodologiske perspektiver inden for kvalitative interaktionsstudier. Projektet vil resultere i en mere eksplicit og nuanceret definition af inklusion og eksklusion på baggrund af empiriske og teoretiske studier. Centrets grundlæggende inklusionsprincip er omdrejningspunkt for projektet, idet undersøgelserne begrænses til teoretiske og empiriske studier af: Hvordan beboerne i praksis kan komme til at fungere som først og fremmest selvhjulpne og ikke handicappede?

  Se alle projekter i Mattering
   

 • +

  Invio – Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi

  Invio er et innovationsnetværk for oplevelsesbaseret innovation og forretningsudvikling og fungerer tillige som en klyngeorganisation for de danske oplevelseserhverv inden for events, attraktioner, gastronomi og turisme. Invio arbejder for at få den nyeste viden om oplevelser, teknologi og innovation bragt i anvendelse i erhvervslivet med det formål at skabe udvikling og vækst. Læs mere på invio-net.dk

  Se alle projekter i Center for Interaktive Digitale Medier og oplevelsesdesign

 • +

  Klinisk Anvendelighed af ”Assessment of Parenting Competencies” (APC)

  Vurdering af forældrekompetencer: videreudvikling af metode til at undersøge forældre-barn samspil hos dysfunktionelle familier

  Projektet skal udvikle den kliniske anvendelse af en ny observationsbaseret metode (APC), som benyttes til at undersøge forældrekompetencen i udsatte familier. APC udføres af uddannede musikterapeuter og anvendes bl.a. til at hjælpe sociale myndigheder i vurderingen af forældrenes kapacitet og forældre-barn interaktionen. I et eksplorativt forskningsdesign undersøges brugen og den kliniske anvendelse af APC ud fra certificerede musikterapeuter og familiers perspektiv. Målet er yderligere at styrke og udvikle APC-redskabet, så det kan tilpasses andre kliniske områder.

  Se alle projekter indenfor Musikterapi

 • +

  Lyd og bio-feedback i spil

  Bio-feedback mhp. lyd i computerspil benytter spillerens psykofysiologiske reaktioner til at generere og bearbejde lyd i spillet under gameplay. Det er overvejende rettet mod at måle følelser, særligt frygt, ved hjælp af psykofysiologiske data fra et sensor-besat head-set. Dermed kan der skabes lyde, der er endnu mere skræmmende, hvis spillet registrerer, at spilleren fx ikke er bange nok. Projektet er støttet af det Det Obelske Familiefond.

 • +

  Læseleg - følgeforskning

  Nyt pædagogisk redskab styrker børns sprog, selvtillid og adgang til fællesskabet

  Læseleg er et pædagogisk værktøj til at støtte børnehavebørns sproglig udvikling. LæseLeg tager udgangspunkt i metoden "dialogisk læsning", hvor hensigten er at fremme barnets sproglige og kommunikative udvikling gennem læsning. Forskningsprojektet undersøger effekten af LæseLeg. Læs mere om projektet her.

  Se alle forskningsprojekter fra Center for Developmental & Applied Psychological Science

 • +

  Mobile oplevelser

   

  Der er potentiale i oplevelser på mobiltelefonen

  Med iPhone og andre smartphones har der åbnet sig et nyt og stort marked for mobile oplevelsesprodukter. Mobilen kan i dag bruges til at få adgang til en lang række apps med oplevelser som omdrejningspunkt. Det er blevet meget lettere også for små og mellemstore virksomheder at lancere deres mobile applikationer og mobile oplevelsesprodukter på det globale marked. Der er tale om et netværk, hvor virksomheder og videninstitutioner, der arbejder med at udvikle produkter, tjenester og forretningsmodeller til mobile medier, kan dele erfaringer og viden. Se mere her

  Se alle projekter i Center for Interaktive Digitale Medier

 • +

  Oplevelseskommunikation

  Kommunikationsbureaet og dets kunder skal have redskaber til at arbejde med oplevelseskommunikation som f.eks. events eller lydbranding

  Dette projekt har til hensigt at gøre kommunikationsbureauet og dets kunder i stand til at arbejde med oplevelseskommunikation på en teoretisk underbygget måde. Hensigten er, at bureauet kan integrere emotionelle og sansenære dimensioner i sine kommunikationsløsninger. Dette kan fx ske i form af events, oplevelsesrigt produkt- og salgsstedsdesign, lydbranding og webkommunikation. Det teoretiske grundlag for projektet er teori om forbrugeres oplevelser og adfærd (fx emotions-, social- og kognitionspsykologi). Projektet udfolder sig i regi af Innovationsnetværket for Marked, Kommunikation og Forbrug, der netop har til formål at omsætte forskning om forbrugere og forbrugeradfærd til brugbar viden for erhvervsvirksomheder.
  Web: http://inno-network.com/projekter/oplevelseskommunikation/

  Se alle projekter i MÆRKK

 • +

  Politisering af videnskaben – videnskabeliggørelsen af politik?

  Projektet søger at beskrive, fortolke og vurdere videnskabens øgede synlighed i den offentlige politiske diskurs via konkrete arbejdsspørgsmål, som relaterer sig til videnskab i nyhedsmedierne, videnskab som en medialiseret ressource for offentlige aktører samt videnskabsformidling og demokratiforståelser.

  Se alle forskningsprojekter i vidensgruppen Communication and Information Studies

 • +

  Responsible Impact - ReAct

  Responsible Impact er et medarbejderinddragelsesprojekt, der har til formål at udvikle nye værktøjer til at  registre og analysere gennemslagskraften af instituttets forskning. Ved at udvikle en righoldig og omfattende taksononomi gennem interaktiv feedback fra instituttets forskere etableres en brugervenlig webbaseret adgang til forskningsregistrering. Projektet søger dermed at indfange forskellige forskningsgruppers heterogene impact-profiler - samtidig med at forskerne har afgørende indflydelse på, hvordan deres impact repræsenteres og formidles.

  Mere om ReAct

   

 • +

  Synesthesia Project

  Synæstesi - når f.eks. ugedage har farver

  Nogle mennesker opfatter f.eks. ugedage i farver - det kaldes synæstesi og henviser til det fænomen, at et sanseindtryk udløser et sanseindtryk fra et andet sanseområde. Synæstesi involverer forskellige typer sansning fra opfattelsen af ugedage i forskellige farver til rumlig fornemmelse knyttet til forskellige numre. Formålet med projektet er at udforske synsætesi, og hvordan det påvirker kognitive processer som hukommelse, kognitiv kontrol og opmærksomhed. Læs mere om projektet

  Se alle projekter i Centre for Cognitive Neuroscience

 • +

  Technologies to move

  ‘Technologies to move’-projektet beskæftiger sig med teknologier, som kan hjælpe mennesker med erhvervet hjerneskade til at bliver mobile, og især at genvinde evnen til at gå. Derfor igangsattes et brugercentreret, videoetnografisk udviklingsstudie af den praktiske brug af ganghjælpemidler i private og institutionelle rammer. Interessen er rettet mod både bevægelsespraksisser og mod den sociale, materielle og personlige kontekst, hvor bevægelse finder sted (f.eks. hvor forskelligt det føles at gå på indkøb ved hjælp af en kørestol versus ganghjælpemiddel, de tekniske funktioner i teknologierne og aspekter ved omgivelserne, fx hvordan man får et ganghjælpemiddel op eller ned ad trappen). Hensigten er at opnå en bedre forståelse af den sociale og interaktionelle konsekvens af teknologier, der hjælper immobile mennesker med at komme rundt.

  Se alle projekter i Mattering: Centre for Discourse & Practice

 • +

  Telepresence som didaktisk praksis

  Projektet undersøger didaktiske potentialer i instrumentundervisning over videokonference på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

  Se alle projekter fra vidensgruppen Kommunikation, It og LæringsDesign

 • +

  Udvikling af en alternativ universitetspædagogik på Designskolen Kolding

  Billedet stammer fra en designudstilling i Milano i 2012 og gengiver et værk af designer Brian Frandsen fra Designskolen Kolding

  (Billedet stammer fra en designudstilling i Milano i 2012 og gengiver et værk af designer Brian Frandsen fra Designskolen Kolding)

  Kan man undre sig uden ord?

  Udvikling af en alternativ universitetspædagogik på Designskolen Kolding" er et aktionsforskningsprojekt, der gennemføres i et samarbejde mellem ledelsen af Designskolen Kolding, 10 designere og designundervisere på Designskolen Kolding og en forsker fra CDO. Spørgsmålet er her, hvordan man kan kvalificere viden og læringsprocesser på højeste niveau uden at det går ud over den fine praktiske, tavse og intuitive viden, der ligger i 'håndens værk' og kunsthåndværkerens skabelsesproces og dialog med materialet. Projektets mål er ikke kun at styrke designskolens uddannelse indadtil men også undersøge, hvorledes højere uddannelser og professioner, der søger mere innovative og kreative tilgange og fagligheder, kan fremmes via indfalds- og undringsbaserede samtale-, lærings- og dannelsesforløb.

  Se alle forskningsprojekter i Center for Dialog og Organisation

 • +

  Undringsdrevet innovation i Vejle Kommune

  – et aktionsforskningsprojekt om betydningen af evnen til at undre sig i innovationsprocesser.

  Dette fænomenologisk orienterede aktionsforskningsprojekt inddrager udvalgte medarbejdergrupper i Vejle Kommune for at
  undersøge, hvilken betydning evnen til at undre sig har for innovationsprocessen. Hvorledes er forholdet mellem ’forundringskraft’ og ’innovationskraft’, og hvordan etableres samtale- og samværsformer, der kan fremme undringsfællesskaber og kreative rum, hvor disse undringer kan føre til nytænkning og nyskabelse inden for ledelse og organisationslæring i offentligt regi? Målet er at udvikle en særlig ”Vejle-Wonder-model”, som kan anvendes og refereres til i udviklings- og innovationsprocesser i organisationen. Modellen er en nyudvikling inden for offentlig innovation i Danmark.

  Se alle projekter i Center for Dialog og organisation

 • +

  UserTEC projektet - Brugerpraksis, teknologier og boligernes energiforbrug

  Nyt designsprog skal danne fælles grundlag for kommunikationen mellem aktørerne i bæredygtigt byggeri

  Bygningssektoren er identificeret som den sektor, der rummer størst potentiale for energieffektiviseringer i dag. UserTEC vil studere forskellige brugeres hverdagspraksis i forhold til energiforbrugende adfærd samt deres respons på nye bygningsteknologier. Formålet er at blive bedre til at tilpasse nye energiløsninger til brugeren og derved opnå det fulde effektiviseringspotentiale. ELLs engagement i UserTEC projektet drejer sig om udvikling af et designsprog for integration at intelligente reguleringsteknologier i hjemmet. Dette designsprog skal danne et fælles grundlag for kommunikation mellem aktørerne i bæredygtigt byggeri. Projektet er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 17,2 mio. kr. og har et samlet budget på 26,4 mio. kr . Det løber fra 2013 – 2018. Se mere om UserTEC her

  Se alle forskningsprojekter i e-Learning Lab

 • +

  geminoid.dk

  CE har fået fremstillet verdens mest vellignende robot for at undersøge, hvordan vi mennesker reagerer, når vi møder en tro kopi af et menneske

  Inden for de senere år er der sket en markant udvikling i robotteknologi. Robotter er ikke længere forbeholdt landbrug og industri, men i stigende grad ser vi robotter, der er designet til at indgå i sociale relationer med mennesker. Et stærkt eksempel på det er de såkaldte Geminoids: Telestyrede androider, der på en prik ligner nulevende mennesker. Geminoid-DK er den første af sin slags uden for Japan og bruges til at undersøge, hvordan vellykket kommunikation mellem mennesker og humanoide robotter kan finde sted. Projektets hjemmeside

  Se alle projekter i Center for Computermedieret Erkendelse